By

Källa: Tjällden AB – husgrunder och pooler.

Att bygga ett helt nytt hus innebär för många en stor affär och den största investeringen man gör i livet. Därför är det viktigt att man till att börja med har en noggrann planering och känner sig relativt påläst om det kommande bygget. Planeringen kan ta några veckor att genomföra, för vissa kan det ta flera månader och ibland även något år. Det sägs att det tar ungefär 1300-1500 timmar att bygga en villa på 140-160 kvm, alltså tre månader (för tre snickare).
Nedan följer en lista på det man som blivande villaägare bör planera och tänka på:

  • Hustyp. Hur stort ska huset vara? Utseende? Karaktär?
  • Läget. Vad är avståndet från det kommunala avloppet, behövs det kanske byggas ett eget? Vart på tomten ska huset placeras? Vill vi ha dagsol/kvällssol?
  • Ekonomi. Vad har jag egentligen råd med? Hur mycket ska jag satsa?
  • Isolering. Ska jag isolera, och i såfall hur mycket?
  • Uppvärmning. Ska jag ha luftvärmepump, solfångare eller annan energikälla?

En av de viktigaste sakerna att tänka på när man ska bygga ett hus är just grunden. Man bör se till så att grunden är så stadig som möjligt och detta eftersom att hela huset kommer att vila på grunden under kanske 100 år.

Grundläggning av gjuten platta på mark

Steg 1 – Börja med utsättningen


Markera ut byggnadens läge och höjd där den planeras att byggas. Här är det viktigt att det inte blir fel, eftersom att det kan leda till stora kostnader för att rätta till felen. Det är också viktigt att man vid utsättingen gör en så kallad kontrollmätning, dvs att man kontrollerar byggnaden så att den kommit på det läge som bygglovet anger.
När markeringen av läge och höjd är utsatt är det dags att sätta ut käpparna efter husets linjer. Dessa ska sättas ut cirka 1 meter från samtliga hörn och detta för att det ska finnas en möjlighet att kunna schakta.

Steg 2 – Markarbete och schaktning

Inom det markerade området ska det nu tas bort matjord. Att ta bort lite extra, ungefär 80 centimeter brukar rekommenderas. För dräneringen ska det också göras djupare schaktning. Om det finns eventuella rör eller andra ledningar bör man se till att dessa förläggs.

Steg 3 – Fiberduk

Lägg ut fiberduken över den nu utgrävda marken.

Steg 4 – Dränering

Ovanpå fiberduken lägger du ut dräneringsröret med fall mot dräneringsbrunnen. För att hindra att exempelvis finkornigt material tränger in täcks dräneringsröret med fiberduken.

Steg 5 – Makadam

Lägg ut 150 mm makadam, avjämna och platta till det. Lägg också ut ett ganska tunt lager av fint sten material och detta görs för att isoleringen som kommer länge fram ska ligga plant.
Med profiltrådar är det nu dags att sätta ut profiler. Här är det viktigt att mäta upp alla vinklar och diagonaler samt göra en noggrann kryssmätning. Det är först nu som du börjar se formen av ditt framtida hus. Även armering, vattenburen golvvärme och randisoleringen av 50 mm läggs på. För att undvika att hjälen kryper under huset läggs även cellplast i bredd 60 cm runt grunden. Isoleringen bör man se till att lägga med en svag lutning från huset. Tidsåtgången för markarbetet och utsättningen kan ta alltifrån ett par dagar upp till ett dygn att utföra, allt beroende på om det behövs sprängning eller inte. Att göra en utsättning samt kontrollmäta brukar inte ta så lång tid, utan det är just att ta bort all matjord inom det markerade området är det som tar längst tid. Är man fler som hjälps åt går det självklart snabbare.

Steg 6 – Montering av kantelement


Börja montera hörnelementen för att sedan placera ut de raka elementen utmed den utsatta profiltråden. Här använder du dig utav L-element som idag är ett mycket vanligt kantelement. Det är lasterna från husets vägg och tak som bestämmer votens bredd, men normalt brukar man ha en bredd på ungefär 300-400 mm. Om du känner dig osäker kan du alltid kontrollera med en konstruktör. Med hjälp utav skarvplåt går det enkelt att fixera elementskarvarna.
När man monterar innerhörn ställs elementen ”kant i kant”, dock med en viss överlappning. Med en skiva cellplast EPS kompletteras balkbotten och man bör se till att det är en kvalitet på minst 200. Det finns även en möjlighet att använda bottenplattan på ett kapat L-element om så önskas. Monteringen av samtliga kantelement har en tidsuppskattning på cirka 2-4 timmar.

Steg 7 – Markisolering


När monteringen av kantelementen är uppsatta är det nu dags för att lägga ut isoleringen. Se till att lägga ut skivorna med förskjutna skarvar mellan skikten och använd antingen två eller tre lager cellplast vid L400. Om man försöker att undvika glipor när man lägger ut isoleringen kommer det att underlätta det fortsatta arbetet.
Ibland kan man använda cellplaster med högre kvalitet, t ex vid punktlaster. Se till att de olika lagren cellplast sammanbinds och fästs till L-elementen med hjälp utav plastspikar. Ett tips är att du kan utgå ifrån att samtliga cellplastskivor bör överlappa L-elementen med minst 100 mm. Det är alltid lättare att utgå ifrån ett bestämt mått. Tidsåtgången för isoleringen kan ta upp till en hel dag när det gäller grunden för en normalstor villa. Att sätta ut samtliga cellplaster kan göras på ett par timmar, men det är just arbetet med att skära till för exempelvis avlopp som ibland kan ta lång tid. Det är viktigt att tänka på att göra detta arbete noggrant eftersom att det påverkar det framtida husets värme, samt motverkar mot eventuella fukt- och rötskador. Stressa därför inte igenom arbetet utan låt det ta den tid den behöver, så slipper du onödiga och besvärliga kostnader längre fram.

Steg 8 – Vattenburen golvvärme


Efter att isoleringen är på plats ska vattenburen golvvärme sättas ut på plats. Detta arbete kan ta upp till ett dygn att utföra. Det du börjar med att göra är att lägga ut slangen (17 mm eller 20 mm) och du lägger ut dessa i slingor i golvet. Du kan välja om du vill montera slangen på antingen cellplasten eller fästa det i armeringsnätet med hjälp av strips. För att undvika problem längre fram kan det vara bra att provtrycka golvvärmerören och tänk även på frysrisken vid frost. Rekommenderat cellplasttjocklek är 200 mm och minsta täckskikt av betong 50 mm. Det är viktigt att man noggrant följer instruktioner från leverantören och detta eftersom att man i efterhand ska vara säker på var rören faktiskt ligger.

Steg 9 – Armering

Börja nu med att arbeta med armeringen till kantbalken, en viktig del av betongkonstruktionen. Den är till för att förstärka och bära de laster som konstruktionen blir utsatt för. Det du behöver är armeringsjärn och armeringsnät båda med olika funktioner.

Börja med att ta tre stycken 12 mm armeringsjärn till botten av kantbalken för att därefter trä på det antal Villabyglar som krävs för ett c/c-mått på 600 mm. Valet av Villabyglar beror på vilket kantelement som används. Se till att börja och sluta med en bygel från respektive ände. Överlappet ska vid skarvning av den längsgående armeringen vara 600 mm. Därefter är det dags att sätta på 40 mm markkloss med c/c 1200 mm på armeringen. Se till att sätta två stycken armeringsjärn 12 mm i överkant.
När du är färdig med kantbalksarmeringen lägger du ner den i formen som formas av kantelementen och cellplasten i plattan. Nu är det dags att lägga ut den längsgående armeringen på markklossar 30 mm. Gör detta med ett avstånd på 600 mm. Du kan även lägga nätet direkt på markklossarna, men se då till att göra detta mycket tätare (300 mm). Överlappningen med armeringsnätet räknat från den yttre tråden bör vara 220 mm. Fixera Villabyglarna och kapa nätet om det skulle behövas. Nu är arbetet klart och redo för gjutning. Detta arbete kan ta en eller upp till några timmar att utföra, allt beroende på hur stor din husgrund är.

Steg 10 – Gjutning av betongplatta

När armeringen är klar är det nu dags för gjutningen. Vid detta steg rekommenderas att anlita en professionell fackman för bästa resultat. Här arbetar man med betong, ett material som kräver utläggning och vibrering inom 1-2 timmar efter blandningen. Man bör med andra ord se till att vara ganska effektiv.
När man är klar med utläggningen samt vibreringen ska ytan genom rivning/glättning behandlas. Att arbeta med rivning kan man göra för hand med hjälp utav antingen en rivbräda eller maskin. Detsamma gäller för glättningen, antingen för hand eller med hjälp utav så kallad glättningsstål eller maskin. Man brukar säga att det normalt tar 2-4 timmar efter gjutning innan man kan börja riva på ytan. Därefter behövs ytterligare 2-3 timmar för att arbeta med glätta ytan. Ju högre temperatur betongen har, desto kortare tid behöver man vänta. Glöm inte att till slut rengöra samtliga element från betongsspill. Man kan säga att tidsåtgången vid arbete med gjutning kan variera. Det kan ta alltifrån 7 timmar till 15 timmar, allt beror återigen på betongens temperatur.

Steg 11 – Efterarbete

Det är mycket viktigt att se till betongen skyddas mot kyla och snabbuttorkning. Om fukt försvinner påverkas den kemiska reaktionen mellan cement och vatten och anledningen till att reaktionen är så pass viktig är för att den ger hållfasthet och täthet i betongen. Du bör vara extra uppmärksam under vår- och sommar då luftfuktigheten kan vara låg. Det är speciellt under de första dagarna efter gjutningen som man bör vara extra uppmärksam. Det du kan göra är att vattna ytan och om det är runt noll grader bör du täcka betongen med plastfolie. Tidsåtgången i detta steg i arbetsprocessen är svår att säga, men det kan ta alltifrån några timmar till flera dygn. Det beror helt enkelt på om utetemperaturen har mycket fukt eller inte.

Väggarna

Steg 11 – Väggarnas konstruktion

Nu är du klar med grunden till ditt hus och det är dags för att konstruera väggar. Vi är nu på steg åtta i husbygget för en normalstor villa. Det är väggarna i ditt hus som kommer att hålla värmen inomhus och kylan utomhus.
Det första steget när du ska bygga yttervägg är att regla. Kapa samtliga reglar och bestäm hur de ska vara i förhållande till varandra. Avståndet beror på isoleringen och plyfa-skivorna som senare ska sättas på i reglarna. Plyfa-skivorna brukar vara 120 cm breda och det är de som styr hur de första reglarna ska placeras. Du ska mäta från mitten av den ena regeln till mitten av den andra för bästa resultat. Se till att skruva fast reglarna med ca 120 cm mellanrum. Om mellanrummet mellan reglarna är mer än 60 cm, bör du sätta in en till regel.
När regelverket är byggt ska det sättas ut så kallad vindpapp som ska sitta på utsidan av väggen. Vindpappen ser till att skydda mot väder och vind. Detta arbete går att utföra med hjälp utav en häftpistol och vindpappen ska häftas fast på alla reglar. Att regla väggarna kan ta 1-3 timmar att utföra. Arbetet med att häfta fast vindpappen kan man göra relativt snabbt. Tänk bara på att kontrollmäta allting en extra gång så att det senare i arbetsprocessen inte dyker upp något fel.

Steg 12 – Resning av väggar

När du är klar med att regla ytterväggarna är det dags att resa på den. Vid detta steg måste du se till att vara mycket försiktig då den är tung, ta hjärna hjälp från någon. Spika väggarna så att de sitter ordentligt. När detta är klart är det dags för isolering och ångspärr. Skär till isoleringen så att den passar mellan reglarna och sätt därefter isoleringen tätt mellan samtliga reglar. Tänk på att inte packa isoleringen när du sätter de mellan reglarna och detta eftersom att det ska vara luftigt för bästa resultat av värmeisoleringen.
Att montera ångspärr på ytterväggarna är ett av de viktigaste momenten. Ångspärren hjälper till att hålla fukten borta. Börja med att skära plasten på så sätt att den med marginal täcker vägger. Därefter är det dags att fästa plasten horisontellt i reglarna med hjälp av häftpistolen. För att få ett så tätt resultat som möjligt bör du tejpa igen skarvarna. För att i framtiden slippa fuktskador bör du i platsen kontrollera så att det inte finns hål. Om det finns det, tejpa då över dessa. Att isolera samt att montera ångspärr tar ungefär 2-4 timmar. Är man fler som hjälps åt går det självfallet mycket snabbare.

Steg 13 – Innerväggar

Nu ska du sätta plyfa i ytterväggarna och detta görs för att väggen ska hålla när man exempelvis hänger upp en tavla eller skåp. Börja med att hitta mittenregeln så att du vet var du ska skriva. Kom ihåg att ytterväggen har reglar var 60 cm. För att inte missa regeln kan det vara bra att tänka på att i beräkningarna ta med skivans egen bredd i hörnen. Montera nu fast skivan i reglarna och var noggran med att den verkligen sitter ordentligt. Det rekommenderas att man skruvar i en skruv i varje regel.
Efter att du sattit plyfa i ytterväggarna är det dags för att sätta gips i ytterväggarna. Du ska skruva i alla de nedfasade kanterna i gipsskivorna. Det som är bra med gipsskivor är att de i mitten är utmärkta och detta för att man lätt ska kunna hitta regeln bakom att skruva i. För att underlätta spacklingen senare bör man skära bort nedfasningen i skivan. Att sätta i plyfa och gips i väggarna tar ungefär 3-6 timmar. Räkna med minst 3 timmar om du är osäker.

Steg 14 – Ytfinish på insidan

För att få ett så fint och bra resultat som möjligt måste man både spackla och slipa ytterväggen. Att spacka är inte alls svårt. Det du ska göra är att se till att täcka alla skruvar och hörn med spackel. För att undvika sprickor i skarvar och hörn bör du använda skarvremsa.
När du spacklat klart, ska du låta det torka ungefär 7-8 timmar innan det är dags att slipa. Slipa ska du göra för att göra kanterna släta och jämna till ytan inför den andra spacklingen. Tänk på att inte trycka alltför hårt när du slipar, tänk på att du bara ska ta bort eventuella ojämnheter. Att slipa går att göra med antingen sandpapper eller maskin, det väljer du själv. Ibland kan samtliga hörn på ytterväggen kännas svåra att slipa och det är då som en kloss med inbyggt sandpapper fungerar som allra bäst.
När man slipat klart är det dags för att lägga ytterligare ett lager med spacker över alla skarvar, hörn och skruvhål för att därefter slipa igen och nu är väggen klar för antingen färg eller tapet! I och med att man får vänta ungefär 8 timmar efter varje gång man spacklat tar denna arbetsprocess ungefär 13-17 timmar att utföra, inklusive väntetiden. Annars tar det inte så lång tid att spackla och slipa väggen.

About the Author