Bygga till

tillbyggnadtillb.seredigerad

Tillbyggnad innebär att man ökar de befintliga hustets volym. Några exempel på tillbyggnad är källarutgrävningar, påbyggnader, inglasning av balkonger och takkupor alla dessa exempel gör att husets volym ökar. Men att tilläggsisolera räknas inte som att öka på husets volym. Det räknas inte heller om man skulle börja inreda en vind för det utrummet har alltid varit där bara det att man inte använt detta innan.

Bygglov och tillbyggnader

Precis som när man inte behöver ha bygglov för att bygga attefallshus under 25 kvm finns det också en regel för tillbyggnader. En- och tvåfamiljshus kan också kunna göra en tillbyggnad på 15 kvm utan bygglov. Man kan även bygga på högst två takkupor. För de hus som är ett enbostadshus ska de kunna inredas som tvåfamiljehus utan bygglov. Den nya tillbyggnaden får inte vara högre än de befintliga husets takhöjd. Precis som när du bygger garage eller när du bygger ett Attefallshus ska den nya tillbyggnaden vara placerad minst 4,5 m från tomtgränsen. Det är upp till grannarna om du får bygga närmre om de blir drabbade. Men om det handlar att tomtgränsen gränsar till en allmän plats eller en gata så krävs det bygglov.

Skiss på tillbyggnaden

Det du börjar med när du ska göra en tillbyggnad är att du anlitar en arkitekt och låter han/hon rita upp din tillbyggnad. Därefter skickar du en anmälan till plan och bygg. För att kunna börja ditt bygge måste du få ett startbesked. Det kommer att ta några veckor för att din anmälan ska få ett startbesked. Detta tar låg tid eftersom att Plan och Bygg ska se om du följer lagarna som gäller byggandet.

Bygglov eller inte?

Du kan endast göra en bygglovsbefriad tillbyggnad vid ett tillfälle och den bygglovsbefriade arean kan inte delas upp till flera tillbyggnader. Du kan alltså inte göra en tillbyggnad på 8kvm ett år och ett annat år en ny tillbyggnad på 9kvm.

Även om du bygger en tillbyggnad kan du också med en anmälan bygga en komplementbyggnad på 25 kvm och en friggebod på 15 kvm. En friggebod kräver ingen anmälan vilket komplementbyggnaden gör.

Om det skulle vara att din tillbyggnad strider mot den aktuella detaljplanen får du i de flesta fall ändå göra en tillbyggnad på 15 kvm. Du får bygga på en del av din tomt som enligt detaljplanen inte får bebyggas, detta kallas prickad mark.

Om din fastighet finns i ett område där en detaljplan säger att de krävs bygglov för att bygga t.ex attefallshus och friggebodar, då måste du söka bygglov. Du kan också behöva bygglov om din fastighet befinner sig i ett område som är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Även när du har din fastighet inom eller i anslutning till en flygplats eller övnings- eller sjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret.

tillbyggnad till byggtider.se redigerad

Fasadrenoveringar ofta en del av en tillbyggnad

Många som bygger till väljer att också passa på och renovera fasaden så att tillbyggnaden smälter in på ett bra sätt. Man kan också ha behovet av att tilläggsisolera och passar på att göra det samtidigt.

Om man har 1,5 plans hus eller större så är det viktigt att man tänker igenom sin fasadrenovering utifrån att byggarna ska ha tillgång till husets fasad utifrån. Det gör att byggställningar är viktiga redskap.

Läs mer om byggställningar här.