Bygga pool med betong

20 juni, 2015 at 11:00

By

I den här artikeln berättar vi hur du gör för att gjuta en tät pool med betongplatta. Om du vill ha mer tips inför ditt bygge, se vår poolguide. Genom att gjuta en pool får du en stabil konstruktion som står emot vatten utifrån. Till skillnad från husgrunder behöver inte poolkonstruktioner samma mängd isolering eller armering, något som gör byggande mindre kostsamt.

Fördelar med gjuten pool

Det finns några uppenbara fördelar med att gjuta en pool i stället för exempelvis en enklare träkonstruktion.

 • Hållbarhet. Betongkonstruktionen och linern gör lösningen stabil och kapillärbrytande. Träkonstruktioner kan påverkas av jordtrycket utifrån och i vissa fall kan grundvatten tränga in i konstruktionen om poolen skulle stå tom. Annars utgör trycket från en full pool i sig ett skydd mot inträngande vatten.
 • Cellplast i konstruktionen är isolerande och gör att värmen bibehålls på ett bra sätt.
 • Långvarig lösning. För att en konstruktion ska hålla en längre tid behöver man använda icke-organiska material. Det får du genom att gjuta poolen.

Nödvändiga verktyg

Om du ska bygga poolen själv finns det några verktyg som är bra att ha:

 • Grävmaskin
 • Betongblandare
 • Armeringsbockare
 • Hinkar
 • Borr för blandning av betong

Inför markarbetet

Börja med att mäta upp poolens placering på tomten. Använd bräder, pinnar, snöre, miniräknare, hammare och lasermätare. Börja med det hörn som är mest givet eller begränsat av andra faktorer, som en huskropp eller liknande. Tänk på att du kommer behöva gräva minst 50 centimeter från poolens innervägg och utåt.

Tänk på detta:

 • De räta vinklarna. Om du har svårt att få till de räta vinklarna, använd något du har i hemmet. En dörrmatta till exempel!
 • Raka lång- och kortsidor. Läng ut längre bräder i linje med exempelvis dörrmattan för att få raka linjer och ungefärlig position på nästa hörn av poolen. Slå ner en pinnar/markörer där hörnen ska vara.
 • Kontrollmät diagonalen. Tillbaka till skolbänken och Pytagoras sats, diagonalen ska vara: Kortsida2 x långsida 2 = diagonalen2

Markarbetet

Det kan vara värt att anlita ett proffs för att gräva ur för poolen och planera för bortforsling av schaktmassorna. Kontrollera grundläggningsdjupet och grundvattennivån, projektet med gjutningen kan bli av en helt annan art om betongen måste gjutas direkt i vatten. Det blir nämligen effekten av att gräva så djupt så att grundvatten fyller gropen. Poolstommar är normalt mindre än husgrunder, men de behöver grävas ned mycket djupare för att fylla sin funktion.

Markduk, dränerande material och markisolering

Det kan vara bra att lägga en markduk i botten på gropen du gräver för poolen. På duken lägger du dränerande material som makadam för ett bättre skydd mot fukt utifrån. Storleksmässigt går det bra med grus med en diameter mellar 4-16 mm. Lägg en bädd på runt 10 cm. Betongkonstruktionen i sig är vattentät, men med dränerande material undertill kan (större mängder) vatten transporteras bort från poolen. Det dränerande materialet är också bra eftersom det gör det enkelt att åtgärda eventuella ojämnheter efter markarbetet.

Utan en markduk riskerar det dränerande materialet att sjunka ned i jorden. En alternativ lösning på det är att lägga ett tjockare lager dränerande material, men det innebär samtidigt större materialkostnader. Ovanpå det dränerande materialet kan du placera ut markisolering i form av cellplast.

Kantelement och armeringsjärn

Ovanpå dränerande material och cellplast placerar du ut kantelementen, förslagsvis L-element. Placera ut armeringsjärn i kantbalken och lägg ut armeringsnät för betongplattan. Gjut sedan kantbalken och betongplattan, se räkneexempel nedan för mängden betong som behövs.

Beräkna mängden betong

Här är ett räkneexempel på en betongplatta där volymen är hanterbar av en lekman:

En pool på 3,5 x 6 meter ger en yta på 21 kvm. Med en betongplatta på 3 cm får vi en volym på 630 liter. En betongplatta på 4 cm ger en volym på 840 liter. En platta på mer än 4 centimeter är sällan nödvändigt.

Hörnelement och poolvägg

Montera sedan hörnelementen. Om markarbetet gjorts på ett bra och jämt sätt kommer det här arbetet bli enklare. Addera sedan poolväggarna till hörnelementen. Måtten på väggarna är normalt 1,5 meter i höjd och 1 meter i bredd. Det svåra här är att få poolkanten rät, använd vattenpass över hela poolkanten.

Armera och gjut sedan igen hålrummen mellan väggarna. Ett tips är att fixera väggarna/poolblocken inför det här jobbet. Detta för att inte poolblocken ska röra på sig när du fyller betong i hålrummen.

Armera och gjut även överkanten på poolblocken, som finns färdigfasade och redo att lägga ner armeringsjärn i. Fyll sedan på med betong.

När du har gjort allt detta kommer du ha en poolstomme som håller för framtiden!

About the Author